टाह (टहा,टहवा,टखैना) = (वि-ADJ) ाटने वाला विशेषकर दाँत से who bites (biter)

इ बहुत टाह पिल्ला बा. टाह रे से सावधान रहीं. Please be aware of biter dog. इहाँ अंग्रेजी ी biter े प्रयोग ठी नइखे लागत ाहें ी एकर उपयोग संज्ञा जइसन होला विशेषण जइसन ना.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website